Yapılmakta olan kız öğrenci yurdumuzla ilgili detayları öğrenmek için tıklayınız.
Vakıfbank Ankara Meşrutiyet Şb. 2050195
Türkiye İş Bankası Ankara Kızılay Şb. 1549857
T.C. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi 50641533-5001
Sivas Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları Hizmetinizde
Dernek Tüzüğü
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Derneğin Adı- Merkezi-Amacı
Derneğin Adı:
Madde 1- ( Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ) dir. Bu dernek, tüzüğünde yazılı maksat ve gayeler dışına çıkmayacağı gibi siyasetle de uğraşmaz.
Madde 2- Derneğin Merkezi:
Derneğin merkezi Ankara’dır. Diğer il ve ilçelerde şube açar.
Madde 3- Derneğin Amacı:
Tahsilde bulunan öğrencilere yurt yaptırmak ve yaşatmak, pansiyon, kitaplık, sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, kreş, huzurevi, aş ocağı, spor saha ve salonu, kamp tesisleri, her düzeyde dershane, sürücü kursu, sağlık merkezi, rehabitilasyon merkezi poliklinik ve hastane kurmak ve yaşatmak, muhtaçlara kültürel ve sosyal alanda her türlü yardımı sağlamaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
Derneğin Faaliyetleri
Madde 4- Derneğin Faaliyetleri :
a) Tahsilde bulunan öğrencilerin okuma masraflarını kolaylaştırmak gayesi ile öğrenci yurtları yapmak ve hazırlanacak yönetmeliğe göre yönetmek.
b) Kütüphane kurmak, öğrencilere kitap temin etmek, fakir öğrencilere burs ve kredi gibi imkânlar temin etmek, öğrenciler için sportif tesis ve faaliyetleri tesis etmek, öğrencilerin milli ve mahalli örf ve adetlerimize uygun olarak yetişmeleri için konferanslar tertip etmek.
c) Üniversite ve yüksek okul kuruluşlarına yardımcı olmak.
d) Muhtaç öğrencileri bedelsiz olarak barındırmak, doyurmak, giydirmek, kitap ve burs aracı temin etmek.
e) Muhtaç olanlara her türlü yardımda bulunmak, hastalara bedelsiz sıhhi muayene, ilaç ve tedavi sağlamak.
f) Dernek üyeleri arasında tesanütü temin maksadıyla lokal açmak, Derneğin gayelerine uygun olarak işletmek için, mahallin en büyük mülki amirinden izin almak.
g) Sosyal ve Kültürel konularda konferanslar, münazara ve hasbıhaller ve toplantılar tertip etmek.
h) Kültürel ve Sosyal yardımlaşmayı sağlamak maksadıyla geceler ve piyangolar tertip etmek.
ı) Yurt folklorünü, tarihini ve turistik yerlerini tanıtmak, seyahat tertip etmek, neşriyat yapmak, bunlarla ilgili kitap, resim, el sanatları ve emsali eşyalar için teşhir yerleri açmak.
i) Sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, kreş, huzurevi, aş ocağı kurmak ve işletmek.
k) Orta ve yüksek öğretime öğrenci hazırlamak amacıyla her düzeyde Dershaneler açmak ve yaşatmak
l)Sürücü Kursu ve diğer alanlarda Yaygın Eğitim Kursları açmak ve yaşatmak
m) Sağlık ve sosyal yardım amaçlı olarak Sağlık Merkezi, Poliklinik ve Hastane kurmak ve yaşatmak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurucular:
Madde 5- Derneğin kurucuları şunlardır. ( Ad ve soyadı, mesleği, adresi, uyruğu):
1. Prof. Dr. F.H. Örs, Özel İk.Tic.İ.Y.O.Md. , Tepe Camii Önü No:14, Ankara, T.C.
2. Halil Akyıldız, Emekli Kur. Alb. , Bilir Sokak No: 12/4, Ankara, T.C.
3. Şefik Soyuyüce, İthalat ve İhracat İşl. , Kenedi Cad. No:45/7, Ankara, T.C.
4. B.Ahıpaşaoğlu, Ziraat Yüksek Mühendisi, Özveren Sokak No:2/6, Ankara, T.C.
5. Sait Cebekan, İlk. Öğ.. Müfettişi, Bülbüldere Cad. No:30/5, Ankara, T.C.
6. Alaattin T.Ahıpaşaoğlu, İktisatçı, Toros Sok. No:29/6, Ankara, T.C.
7. Hasan Araklıgil, İnşaat Müteahhidi, Üreyil Boğaziçi Mah. No:306, Ankara, T.C.
8. A.Ergeneoğlu, Belediyeci, Aydınlıkevler Çetin Sok. No:25/3, Ankara, T.C.
9. İlhan Kızıltan, Serbest Muhasebeci, Karanfil Sok. No:7671,Ankara, T.C.
10. Ahmet Kılıç, Müftü Yardımcısı, Özsoy Sok.No:22/6,Amkara,T.C.
11. İhsan Pulak, Emekli Memur, Turgut Reis Cad.No:70/4, Ankara, T.C
12. Şevki Ecevit, Emekli Memur, Paris Cad. No:2/6, Ankara, T.C.
13. N. Ağacıkoğlu, Eczacı, Banka Cad. No:24, Ankara, T.C.
14. V. Toçsoy, T.M.O. Md. , Müh. Şefi, İvedik Cad.No:338, Ankara, T.C.
15. M.Dülger, Emekli, Maltepe Sok. No:9/9, Ankara, T.C.
16. S. Zembilci, Memur, Özgören Sok. No:20/2, Ankara, T.C:
17. H. Özyurt, Matbaacı, Atıfbey Mah. No:16, Ankara, T.C.
18. A.A.Turan, Eczacı, Yeşiltepe Yapı Koop. 8. Cad. 4. Blok No:7/72, Ankara, T.C.
19. N.Koçak, Yük. Müh. Müteahhit, Sümer Sok No:8/5, Ankara, T.C.
20. O. Coşkunalp, Öğretmen, Yazgan sok. No:30/7, Ankara, T.C:
21. R.Başaran, Öğretmen, Çıkrıkçılar Yokuşu Gazi Oğtu Apt. No:4, Ankara, T.C.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derneğin Üyeleri ve Nitelikleri,
Üyelikten Çekilme ve Çıkarılma
Derneğin Üyeleri ve Nitelikleri:
Madde -6 Derneğin asli ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır.
a) Asli üye
1) Derneğin amaçlarını benimseyip, bunların gerçekleştirilmesi uğrunda çalışmak isteyen, iyiliksever, 18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yetkili her vatandaş, yüz kızartıcı olarak nitelendirilen suçlardan sabıkası olamamak kaydıyla derneğe üye olabilir.
2) Asli üye olabilmek için, dernek üyelerinden iki kişinin referansı ile matbu şeklinde hazırlanmış giriş belgelerini doldurup imza ettikten sonra yönetim kuruluna vermeleri ve yönetim kurulunca kabul edilmeleri gerekir.
3) Asli üyenin derneğe her yıl genel kurul kararıyla belirlenen miktarda aidat ödemeyi yüklenmesi ve yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekir bu miktarlar her genel kurulda günün şartlarına göre belirlenir.
b) Onursal üye
Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan ya da dernek amaçları doğrultusunda üstün çaba gösteren her türlü özel ve tüzel kişiye yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik payesi verilir. Onursal üyelerin isimleri genel kurula arz olunur, bu üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu üyeler isterlerse aidat ödeyebilirler.
Derneğe bir yıllık aidat tutarının yüz katı ya da daha fazla yardımda bulunan her özel ve tüzel kişiye derneğin şeref belgesi verilir.
Üyelikten Çekilme ve Çıkarılma:
Madde7- Dernek üyeliği aşağıdaki durumlarda son bulur.
a) Üyelikten Çekilme:
Arzu eden her üye istifa yolu ile üyelikten ayrılabilir. Ayrılan üyeler derneğe olan borçlarını derneğe ödemekle yükümlüdür. Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
b) Üyelikten Çıkarılma:
Dernek amacına çalışma yapan, şerefsiz bir hayat süren, mahkeme kararıyla medeni haklardan yasaklanan, iki yıl üst üste yapılan tebligatlara rağmen dernek aidatını ödemeyen üyeler yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılabilirler.
Derneğe söz ve yazı ile zarar veren, dernek adına aldığı görev ve yetkileri kötüye kullanan, dernek mallarına isteyerek zarar veren üyeler disiplin kurulu kararıyla dernekten çıkarılabilirler.
Dernekten çıkarılan üyenin yeniden üyeliğe alınması merkez genel kurulu kararına bağlıdır.

BEŞİNCİ NÖLÜM
Dernek Organları, Görev ve Yetkiler
Dernek Organları:
Madde 8- Derneğin organları şunlardır.
a) Merkez teşkilatı:
1) Genel Kurul
2) Merkez Yönetim Kurulu
3) Merkez Denetleme Kurulu
4) Merkez Disiplin Kurulu
b) Şubeler:
1) Şube Genel Kurulu
2) Şube Yönetim Kurulu
3) Şube Denetleme Kurulu
Genel Kurul:
Madde 9- Asli üyelerden oluşan genel kurul derneğin en yetkili organıdır. Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantıları iki yılda bir Aralık ayında yapılır. Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Toplantıya Çağrı:
Madde 10- Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulanan Üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bilgilendirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında zaman 7 günden az 60 günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Yeri:
Madde 11- Genel Kurul, Genel Merkezin bulunduğu yerde yapılır.
Toplantı Yeter Sayısı:
Madde 12- Genel kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılışı :
Madde 13- Genel kurul toplantıları, ilanda bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imzalayarak toplantı yerine girerler. Yoklamayı müteakip yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.Genel kurulun açılmasını müteakiben toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile iki katip seçilir.Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir.Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar.Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
Karar Alma Usulü:
Madde 14- Tüzük Değişikliği ve fesih dışındaki kararlar açık oylama ve salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar. Dernek organlarının seçimi gizli oylama ve açık tasnif ile yapılır.
Toplantıda Görüşülecek Konular :
Madde 15- Genel kurul toplantısında uygulanacak gündem daha önce yönetim kurulunca hazırlanır bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile üyelere duyurulur. Genel kurulda gündem dışı konuşma yapılamaz. Genel kurul mevcudunun en az 10’da birinin teklifi ve çoğunluk kararı ile gündeme yeni madde ilavesi veya gündem maddeleri arasında sıra değişimi yapabilir.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 16- Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karar bağlanır.
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Gerektiğinde dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
d) Gerektiğinde derneğin feshedilmesi,
e) Yönetim kurlunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
f) Dernek için gerekli taşınmaz malların alınması veya mevcut taşınmaz malların hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
g) Mevzuatta genel kurulca yapılaması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri:
Madde 17- Dernek Yönetim Kurulu iki yıl için seçilen dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur. Seçimlerde alınan oy sırası ile dokuz asil üyeden sonra gelen üyeler yedek üye olurlar. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a) Yönetim Kurulu Derneği temsil eder. Gerektiğinde üyelerinden bir veya birkaçına temsil yetkisi verilir. Genel kurula karşı sorunludur.
b) Dernek şubelerinin açılmasına karar verir, Şube kurucularına gerekli yetkiyi sağlar.
c) Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapar. Gelecek döneme ait bütçe ve bilânçoyu hazırlar ve genel kurula sunar.
d) Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapar, kararları alır ve bunları uygular.
e) Dernek genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır.
f) Genel kurulda derneğin çalışmalarına ilişkin alınan kararları yürütür, genel kurul toplantılarını hazırlar.
g) Gerekli bulduğu konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar ve komiteler kurar.
h) Derneğin iç işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlar ve yürürlüğe koyar.
I) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar.
Yönetim Kurulu şeçimi müteakip ilk toplantısını bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında yapar. Bu toplantıda bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip veznedarı gizli oyla seçmek suretiyle vazife taksimi yapar. Başkan tarafından yönetim denetleme ve disiplin kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları ve eğer tüzük değişikliği yapılmış ise ona ait bilgiyi bir hafta içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
Yönetim kurulu onbeş günde bir normal olarak toplanmaya mecburdur. Ayrıca başkanın ve üyelerden beşinin isteği üzerine olağan üstü olarak toplanır. Yönetim kurulu kararlarını çoğunluk esasına göre açık veya kapalı oylama suretiyle alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu tayin eder. Kararlar karar defterine tarih sırasıyla numaralanarak yazılır ve üyeler tarafından imzalanır. Mazeret göstermeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan üye kuruldan ayrılmış sayılarak yedekten önde bulunan üye alınır.
Dernek başkanı, derneğin idari, adli, mali mercilerde ve özel kuruluşlarda temsil eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda yardımcısı aynı görevi ifa eder. Genel sekreter, derneğin defterini tutar, yönetim kurulu çalışmalarına ait gündemi hazırlar, derneğe ait her türlü yazıları başkanla birlikte imzalar. Muhasip veznedar, derneğin hesaplarını düzenler, verilen emirleri başkanla birlikte imzalar, derneğin her türlü gelir, gider hesaplarını yapar. Genel kurula sunulacak mali raporla, bilânçoyu tanzim eder. Para banka hesaplarını yürütür. Bu görevlerinde yönetim kuruluna karşı sorumludur.
Denetleme Kurulunun Teşkili ve Görevleri:
Madde 18- Denetleme kurulu, genel kurul tarafından iki yıl müddetle seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Aralarında bir başkan seçerek kurul halinde çalışır.
Dernek merkezi ve şubelerinin her türlü giderlerini, para ve banka hesaplarını, değerli kâğıt ve eşya kayıtlarını altı ayı geçmeyen aralıklarla tetkik ve kontrol eder, denetleme sonuçları bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar. Ayrıca, Yönetim Kurlunun Gene Kurula sunduğu Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabın uygunluğu hakkında inceleme sonucu hazırladığı raporu Genel Kurula sunar. Gerekli gördüğünde Genel Kurlu olağanüstü toplantıya çağırır.
Disiplin Kurulunun Teşkili ve Görevleri:
Madde 19- Disiplin kurulu, genel kurul tarafından iki yıl müddetle seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Kurul en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan, bir kâtip seçerek çalışır. Disiplin kurulu, yönetim ve denetleme kurulları talebi ve üyeler tarafından yapılan müracaatları inceler ve oy birliği ile karar verir. Neticesini yönetim kuruluna bildirir.
Disiplin kurulu, dernek üyeleri hakkında ihtar, dernekten geçici ve sürekli olarak çıkarma, yönetim ve denetleme kurulu üyelerine işten el çektirme cezası uygular.
İhtar cezası, dernek üyelerinin dernek disiplinine ve dernek manevi şahsiyetine yakışmayan nitelikteki yakışmayan nitelikteki hareketlerini terk etmeleri için hatırlatma amacıyla verir.
Şubelerin Kuruluşu, Organları ve Görevleri:
Madde 20- a) Şube Genel Kurulu:
Bulunduğu yerdeki şubeye kayıtlı üyelerin topluluğudur.
b) Şube Yönetim Kurulu:
Beş asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Bunlar kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip veznedar seçerek vazife taksimi yaparlar.
c) Şube Denetleme Kurulu:
Üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder.
d) Şubeye kayıtlı her 25 üye için merkez genel kurul toplantısına katılmak üzere bir temsilci seçer.
Şubeler genel kurul toplantısını Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce yapar ve neticesini derhal genel merkez yönetim kuruluna bildirir. Şube yönetim ve denetleme kurulları, genel merkez yönetim kurulu ve denetleme kurulu gibi çalışır. Genel merkez yönetim kurulu lüzum gördüğü takdirde şubeleri denetler.

ALTINCI BÖLÜM
Dernek Gelir ve Giderleri,
Tutulacak defter ve dosyalar
Dernek Gelirleri:
Madde 21/A - Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a) Üyelerin giriş aylık aidatları.
b) ernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakaları ve konferans gibi faaliyetlerden doğan gelirler.
c) Bağışlar ve yardımlar.
d) Dernekçe yapılan yayınlardan elde edilen gelirler.
e) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
f) Dernekçe yapılacak diğer teşebbüslerden doğacak gelirler.
g) Finansal gelirler

21/B – Derneğin Borçlanma usulleri:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Denek Gelirlerinin Toplanması:
Madde 22- Dernek Gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Bankalar kanalıyla tahsili halinde, banka dekontu ve hesap özeti alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliğinin md 42, md 43, md 44, md 45 deki esaslara uygun olarak Dernek Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır ve kullanılır.
Dernek adına tahsilât yapacak kişi, yetki süresinde belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliğinin md 46, md 47 esaslarına uyulur.
Derneğin parası milli bankalarda muhafaza olunur. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bankadan para, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilenlerden en az ikisinin imzası ile çekilir.
Dernek Giderleri:
Madde 23- Dernek giderleri derneğin amaç ve prensiplerine uygun olarak yapılır. Yapılan gider belgeleri saklanır ve defterlere kaydolunur. Dernek giderlerin belgelendirilmesinde 25772 sayılı dernekler yönetmeliğin md 38 deki esaslara uyulur.
Harcama belgeleri beş yıl süreyle saklanır.
Dernekçe Tutulacak Defter ve Dosyalar:
Madde 24- Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar.
1. Karar Defteri
2. Üye Kayıt Defteri
3. Evrak Kayıt Defteri
4. Demirbaş Defteri
5. İşletme Defteri
6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri
Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi:
Madde 25- Dernek Tüzüğü, genel kurul kararı ile değiştirilir. Tüzük değişikliğine ait genel kurul kararı asil üye sayısının üçte ikisinin iştiraki ile alınır.
Belirtilmeyen Konular:
Madde 26- Bu tüzükle belirtilmeyen konularda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve diğer mevzuata göre hareket edilir.
Derneğin Feshi ve Tasfiyesi:
Madde 27- Derneğin feshi ve tasfiyesi 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddesine uygun olarak genel kurul veya mahkeme kararı ile yapılır.
Dernek genel kurul kararı ile feshi veya infisahı halinde derneğe ait bütün mallar, ayni ve nakdi kıymetler ve haklar genel kurulca kurulacak tasfiye heyeti eli ile tespit edilerek genel kurulun uygun göreceği aynı maksatla çalışan kamuya yararlı bir derneğe devredilir.
Üst Kurullara Katılma:
Madde 28- Derneğimiz 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulacak olan üst kuruluşlarda (Federasyon) kurucu olarak görev alabilir veya üye olabilir.
Federasyon kuruluşunda görev alma veya üye olma dernek genel kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleştirilir
Bu durumda dernek katılacağı üst kuruluşun tüzüğünde belirlenen esaslara ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliğinin esaslarına uyulur.
Yürürlük:
Madde 29- Bu tüzük ilk önce 14 Nisan 1967 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bakanlar kurulunun 20 Aralık 1972 tarih ve 14397 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 21/11/1972 tarih ve 7/5375 nolu kararı ile Kamuya yararlı dernek olarak ilan edilen derneğin bu tüzüğü 7/10/1983 tarih ve 2908 sayılı Dernekler Kanununa uygun olarak yeniden tanzim edilerek aynı tarihte yürürlüğe konulmuştur.22/06/1997 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurul toplantısında ve 26/05/2001 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bazı maddeleri değiştirilerek yürürlüğe girmiştir.
Dernek tüzüğü en son 30/04/2005 tarihli olağan genel kurul toplantısında 23/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa uygun olarak yeniden tanzim edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Yürütme:
Madde 30- Bu tüzük hükümlerini Dernek yönetim kurulu yürütür.
ANKARA SİVASLI DERNEKLER FEDERASYONU
Dergi arşivimize Altıncı Şehir'in  5. sayısını da ekledik.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Sivas tanıtım filmini buradan seyredebilirsiniz.
Sivaslılar Bilgi Bankası'na kaydolun Sivas'la ilgili tüm gelişmelerden ve dernek etkinliklerinden sürekli haberdar olun.
Başarılarıyla hepimizi sevindiren Sivassporumuzla ilgili haberler, puan durumu ve fikstür için tıklayınız.
Sürekli genişleyen türkü arşivimizde sevdiğiniz bir türkü mutlaka vardır.
Sivas'tan son haberler için SRT canlı yayına bağlanın.
Sivas Kültürel ve Sosyal Yardimlasma Dernegi, Ankara 2007